วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0072 และ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0067 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 738 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษA4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านสระแต้ หมู่ที่ 5 จากทางเข้าหมู่บ้าน ไป ร้านค้าสวัสดิการชุมชน ชนิดมีรางวีหลังท่อ และ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้ามทาง จากทางเข้าหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ในหมู่บ้าน พร้อมบ่อพักชนิดมีรางวี บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 จากบ้านนางมาก ปลัดกอง ไป บ้านนายเหลาทอง ปวงประชัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กระบอกอัดจารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดหลายช่อง Rigid Frame บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10 แยกทางหลวง อบจ.3020 บ้านโนนทองหลาง - ฝายแก้งคร้อ (รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ชย.ถ 50-004 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตูม หมู่ที่ 8 จากบ้านนายนิยม ฝาชัยภูมิ ไป สุดเขตถนนเส้นหนองนกเขียน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง