องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้ง 1/1565


วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ปลัดองค์การบริหารรส่วนตำบลช่องสามหมอ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12