องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอแก้งคร้อติดตามการดำเนินงาน ครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจน เพื่อคนทุกช่วงวัยฯ 2565


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเรืองศักดิ์ ดิลกลาภ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ มอบหมาย นายโชติวัฒน์ ดิลกลาภ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ พร้อมด้วย นางสาวชดาภร พิไลวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ ท่านท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ท่านปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น เพื่อติดตามการดำเนินงาน ร่วมมอบวัสดุและทุนประกอบอาชีพ ครัวเรือนยากจนตามโครงการขจัดความยากจน เพื่อคนทุกช่วงวัยฯ ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ หมู่ที่ 7,3,2,11,8,5,6,4 ตามลำดับ

2022-05-29
2022-05-24
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-17
2022-05-12
2022-05-11
2022-04-26
2022-04-20
2022-04-12