องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สำนักงานปลัด

นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศิริพงษ์ นามศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
     
 นางวนิดา บุญทัน นางสาวรัชนก ภูมิเขต
 นายชวลิต ชะนะมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
 
จ.อ.นิยม  ชายโนนทัน
จ.อ.บุญญฤทธิ์  เพ็ชรรัตน์
 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน
   
  นายชัยวัฒน์ เลียมไธสง นายเสกสรรค์  มาโนนทอง
ผช.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
 นางกุสุมา  แสงชัยภูมิ  นางสาวกมลชนก ประทุมชัย  นางสาวเดือนฉาย  เจือประทุม
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
     
นายรุ่ง   โครตนุกูล
 นายพรภิรมย์  อาจวงษ์  นายวิชรุธ  พันโพคา
 ภารโรง  คนงานทัวไป  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
     
 นายประวิทย์  ปวงประชัง  นายจักรกฤษ  สิทธิทา  นางสาวธนาภรณ์   งานยางหวาย
 พนักงานดับเพลิง  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป/แม่บ้าน