องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองคลัง

     
  นางสาวภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ
 
  ผู้อำนวยกองการคลัง
 
     
 นางรัตติยากร  สุราษฎร์ นางธนวรรณ   โฆษิตธนสาร  นางวันวิสา  นราพงษ์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
   
 นางสาวสุจิตรา  โพธิ์กุล  นายวรวัช   งานยางหวาย
  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้