องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองช่าง

 
นายนฤพน  ดามพ์สุกรี
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
     
  พ.จ.อ.อัคเรส  บูชาทิพย์  
  นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน  
   
นายจำเริญ  มาชัยภูมิ นายตะวัน  รัตนพลที
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
     
  นายวิชัย  หล้าเพชร  
  คนงานทั่วไป