องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นางสาวชดาภร พิไลวงศ์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
   
 นายศิริพงษ์ นามศรี นางสาวภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยกองการคลัง
 
นายนฤพน  ดามพ์สุกรี
 นางอำมอญ  แสงชัยภูมิ
 นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม