องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.chongsammorlocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม

     
  นางอำมอญ  แสงชัยภูมิ  
  ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม  
     
  นายเกษฎา อุดอามาตย์  
  นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ  
   
นางสาวศิริพร  ริรักชาติ นางสาวสุชาวดี   อำนาจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คนงานทั่วไป/กองสวัสดิการสังคม